Umowa z użytkownikiem dotycząca warunków korzystania ze strony internetowej

Home » Umowa z użytkownikiem dotycząca warunków korzystania ze strony internetowej

Treść dokumentu

 • Podstawowe pojęcia
 • Ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego
 • Rejestracja osobistego konta użytkownika
 • Prawa i obowiązki użytkownika
 • Użytkownik nie może
 • Prawa i obowiązki administracji strony
 • Warunki użytkowania
 • Ochrona praw wyłącznych osób trzecich
 • Dane osobowe
 • Odpowiedzialność
 • Zasoby zewnętrzne
 • Zapewnienie o okolicznościach
 • Przepisy końcowe

Podstawowe pojęcia

„Serwis” oznacza agregat stron w publicznej sieci teleinformatycznej „Internet” znajdujący się pod adresem aromedeperfum.pl i zależnymi od niego subdomenami.

„Administracja strony” to właściciele domeny, hostingu i wyłącznych praw do treści zawartych na stronie.

„Użytkownik” oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, która wyraziła zgodę na warunki niniejszej umowy i zarejestrowała konto na Stronie zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

„Usługi Serwisu” oznaczają funkcjonalności Serwisu przeznaczone do korzystania przez Użytkowników i innych odwiedzających.

„Materiały” – wszelkie wyniki działalności intelektualnej i podobne środki indywidualizacji, do których prawa wyłączne należą do Administracji Strony, lub należą do osób trzecich i są wykorzystywane przez Administrację na podstawie umów licencyjnych, innych umów, lub w kolejności swobodnego korzystania.

„Materiały Użytkownika” oznaczają treści na Stronie zamieszczane bezpośrednio przez Użytkowników z własnej inicjatywy, w tym komentarze, artykuły, posty i inne materiały.

Ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego

Niniejsza Umowa Użytkownika zawierana jest pomiędzy Użytkownikiem a Administracją Serwisu i określa zasady korzystania z Serwisu oraz zasady dostępu do Usług w Serwisie.

Niniejsza Umowa z Użytkownikiem ma charakter oferty publicznej. Użytkownik wyraża zgodę na związanie się niniejszą Umową (akceptację) poprzez rejestrację konta osobistego w Witrynie, co wiąże się z wpisaniem znaku [✓] w kwadratowe pole naprzeciwko opcji „Zapoznałem się z warunkami Umowy Użytkownika i Polityką Prywatności” w formularzu rejestracyjnym. Rejestrując się i korzystając z niniejszej Strony oraz wpisując symbol w przewidzianym do tego polu, Użytkownik potwierdza pełną akceptację warunków niniejszej Umowy i zobowiązuje się do pełnego przestrzegania zawartych w niej zasad i warunków. 

Użytkownik Serwisu, który nie zgadza się z warunkami niniejszej Umowy, jak również Użytkownik, który nie spełnia wymogów określonych w niniejszej Umowie, musi powstrzymać się od rejestracji w Serwisie i innego korzystania z jego Usług. W przypadku zmiany stanowiska Użytkownika w zakresie zgody na niektóre lub wszystkie warunki niniejszej Umowy, Użytkownik taki musi niezwłocznie zaprzestać korzystania z Usług Serwisu.

Administracja Serwisu ma prawo do zmiany niniejszej Umowy z Użytkownikiem, powiadamiając o tym wszystkich Użytkowników nie później niż dziesięć dni przed wejściem w życie nowej wersji Umowy poprzez opublikowanie nowego tekstu Umowy na stronie aromedeperfum.pl/terms

Rejestracja osobistego konta użytkownika

Pełny dostęp do Usług Serwisu możliwy jest dopiero po zarejestrowaniu się przez odwiedzającego jako Użytkownik i utworzeniu osobistego konta w Serwisie.

Podczas rejestracji odwiedzający podaje imię, nazwisko, datę urodzenia, narodowość i miasto zamieszkania, adres e-mail lub numer telefonu komórkowego oraz tworzy hasło.

Użytkownik ma również prawo do zamieszczenia zdjęcia profilowego, w tym swojego zdjęcia osobistego, a także do określenia w polu „O” swojego profilu osobistego dodatkowych informacji o sobie, które Użytkownik chce ujawnić innym Użytkownikom Serwisu.

Użytkownik jest zobowiązany do podawania wyłącznie prawdziwych informacji o sobie. Niedozwolone jest rejestrowanie kont zawierających dane osobowe osób trzecich nie należących do danego Użytkownika, w tym wykorzystywanie danych osobowych znanych osób publicznych. W przypadku naruszenia wymogów niniejszego paragrafu, Administracja Serwisu ma prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej Umowy z konkretnym Użytkownikiem, który naruszył ten wymóg, poprzez usunięcie konta bez uprzedniego powiadomienia.

Podczas rejestracji konta Użytkownik ma prawo używać pseudonimu zamiast imienia i nazwiska, ale Użytkownik musi zrozumieć, że aby wziąć udział w konkursach i innych akcjach promocyjnych organizowanych przez Administrację Serwisu w celu zachowania zgodności z polskim prawem, konieczne jest podanie całkowicie dokładnych danych rejestracyjnych. Jeśli dane rejestracyjne użyte podczas rejestracji nie będą zgodne z danymi paszportowymi Użytkownika, Administracja nie będzie mogła wydać zwycięskiej nagrody takiemu Użytkownikowi ze względu na brak możliwości uwierzytelnienia takiego Użytkownika i weryfikacji jego tożsamości.

Po zakończeniu procedury rejestracji konta osobistego w Serwisie, zgodnej z wymogami niniejszej Umowy, Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług Serwisu, które nie są dostępne dla niezarejestrowanych gości Serwisu.

W trakcie i po zarejestrowaniu konta Użytkownik nie ma prawa do

 • Wykorzystanie danych osobowych osób trzecich;
 • Wykorzystywać danych uwierzytelniających innych Użytkowników do autoryzacji siebie na Stronie, niezależnie od sposobu uzyskania dostępu do tych danych;
 • Przekazać swoje dane uwierzytelniające osobom trzecim i w inny sposób przyznać osobom trzecim dostęp do konta;
 • Przy stosowaniu pseudonimów nie używać zwrotów, które mogą być odebrane jako obraźliwe, poniżające cześć i godność jakichkolwiek grup społecznych i konkretnych osób, wzywające do działań niezgodnych z prawem, nawołujące do niezgody osobistej, religijnej, narodowej, rasowej, a także wszelkich innych zwrotów sprzecznych z obowiązującym prawem polskim, obraźliwych i dyskryminujących jakiekolwiek osoby lub grupy osób na wszelkich możliwych podstawach.

Z uwagi na fakt, że niniejsza Umowa pośredniczy w stosunkach cywilnoprawnych powstałych pomiędzy Użytkownikiem a Administracją Serwisu, rejestrując konto w Serwisie Użytkownik potwierdza, że posiada niezbędną zdolność prawną i uprawnienia do zawarcia niniejszej Umowy, jest w stanie przestrzegać jej warunków i ponosić odpowiedzialność za naruszenie Umowy.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie poufności informacji dotyczących jego konta – w tym hasła. Jeżeli hasło dostępu do konta zostanie utracone przez Użytkownika lub stanie się znane osobom trzecim innym niż Użytkownik, Użytkownik musi niezwłocznie zmienić swoje hasło dostępu do konta.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszystkie czynności wykonywane przy użyciu jego konta będą uważane za działania własne Użytkownika i mogą pociągać za sobą konsekwencje i odpowiedzialność.

Prawa i obowiązki użytkownika

Użytkownik zobowiązuje się nie zamieszczać materiałów o charakterze prowokacyjnym, niegrzecznym, obraźliwym lub agresywnym, sprzecznych z normami moralnymi i etycznymi przyjętymi we współczesnym społeczeństwie, naruszających obowiązujące w Polsce przepisy prawa, naruszających prawa osób trzecich. Administracja Serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania Materiałów Użytkownika, które naruszają wymogi niniejszego paragrafu.

Użytkownik nie może

Wykorzystywania Materiałów zamieszczonych na Stronie w celach innych niż osobiste i rodzinne. W szczególności Użytkownik nie ma prawa powielać (kopiować), sprzedawać i odsprzedawać, publicznie demonstrować, nadawać w radiu lub telewizji za pomocą relacji w eterze lub kablowo, przetwarzać, tłumaczyć materiałów, dokonywać jakichkolwiek zmian w materiałach, a także udostępniać ich dowolnej osobie w dowolnym czasie według własnego wyboru (w tym za pośrednictwem Internetu), w tym wykorzystywać Materiałów zamieszczonych na Stronie w jakichkolwiek celach komercyjnych bez uprzedniego otrzymania pisemnej zgody administracji Strony na wyjątek 

Rejestrowanie się pod pozorem wykorzystania danych osobowych przez osoby trzecie, wprowadzanie innych Użytkowników w błąd co do swojej tożsamości poprzez wykorzystanie danych osobowych innej osoby, a także świadome podawanie nieprawdziwych informacji o sobie, swoim wieku, doświadczeniu, wykształceniu, kompetencjach lub relacjach z innymi osobami lub organizacjami.

Próby uzyskania dostępu do kont innych Użytkowników w jakikolwiek sposób, w tym wydobywania haseł, hakowania lub innych sposobów.

Umieszczania na Stronie lub przekazywania innym Użytkownikom plików, które zawierają lub mogą zawierać wirusy lub inne złośliwe oprogramowanie.

Przekazywanie danych rejestracyjnych osobom trzecim.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za naruszenie wymogów niniejszej Umowy zgodnie z prawem Federacji Rosyjskiej oraz postanowieniami niniejszej Umowy.

W przypadku wyrządzenia szkody osobom trzecim, innym Użytkownikom, Stronie lub bezpośrednio Administracji Strony, Użytkownik zobowiązuje się do naprawienia osobom poszkodowanym szkody spowodowanej jego działaniami w pełnej wysokości zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej.

Prawa i obowiązki administracji strony

Administracja Strony może, ale nie jest zobowiązana, przeglądać Materiały Użytkownika zamieszczone na Stronie pod kątem zgodności z prawem i niniejszą Umową.

Administracja Serwisu ma prawo do usuwania wszelkich materiałów i publikacji, w tym komentarzy i publikacji tekstowych Użytkowników, które potencjalnie są sprzeczne z przepisami prawa i zasadami niniejszej Umowy.

Administracja Serwisu ma prawo rozwiązać niniejszą umowę z Użytkownikiem i usunąć jego konto, jeśli okaże się, że Użytkownik jest w rzeczywistości niepełnoletni, podał nieprawidłowe, niepełne lub nieistotne dane rejestracyjne lub w inny sposób naruszył warunki niniejszej umowy.

Administracja Serwisu ma prawo zawiesić działanie, zmienić Serwis lub jego część bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników, jak również ma prawo zawiesić dostęp Użytkowników do Serwisu na czas niezbędnych planowych prac konserwacyjnych i naprawczych zasobów technicznych.

Warunki korzystania z materiałów na stronie internetowej

Prawa wyłączne do wspomnianych utworów – czyli prawa do korzystania z nich według własnego uznania – należą do właścicieli strony aromedeperfum.pl. W związku z tym Administracja strony ma prawo do ograniczenia korzystania z należących do niej utworów według własnego uznania.

Również na Stronie mogą być wykorzystywane utwory należące do osób trzecich, wykorzystywane przez Administrację Strony na podstawie umów licencyjnych lub w ramach swobodnego korzystania za zgodą właścicieli praw autorskich. Przy korzystaniu z takich utworów Administracja Strony zawsze wskazuje właściciela praw autorskich i odwołuje się do źródła zapożyczenia. Ochrona praw do takich utworów prowadzona przez ich właścicieli we własnym zakresie, Administracja Strony nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich w odniesieniu do utworów, z których Administracja korzysta zgodnie z prawem.

Na mocy niniejszej Umowy administracja niniejszej Strony udziela użytkownikom prawa do korzystania z Materiałów publikowanych na Stronie wyłącznie do użytku osobistego i rodzinnego. Niedozwolone jest jakiekolwiek inne wykorzystanie Materiałów, w szczególności takie, które ma na celu osiągnięcie zysku. Wykorzystanie Materiałów jest możliwe w wyjątkowych przypadkach uzgodnionych indywidualnie.

Użytkownik nie może powielać (kopiować), sprzedawać i odsprzedawać, publicznie wystawiać, nadawać w radiu lub telewizji rozsiewczej lub kablowej, przerabiać, tłumaczyć materiałów, dokonywać jakichkolwiek zmian w materiałach, jak również udostępniać ich dowolnej osobie w dowolnie wybranym przez siebie czasie (w tym za pośrednictwem Internetu), w tym wykorzystywać Materiałów zamieszczonych na Stronie w jakichkolwiek celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Administracji Strony.

Użytkownicy mogą pobierać i tworzyć elektroniczne kopie Materiałów na własnych urządzeniach wyłącznie do użytku osobistego i rodzinnego.

Po otrzymaniu zgody Administracji na wykorzystanie Materiałów do celów innych niż osobiste i rodzinne, Użytkownik lub inna osoba musi korzystać z takich Materiałów wyłącznie w sposób dozwolony przez Administrację. Wszelkie reprodukcje Materiałów muszą określać źródło ich pochodzenia oraz wyłączne prawa do nich.

Ochrona praw wyłącznych osób trzecich

Posiadacz praw wyłącznych do rezultatu działalności intelektualnej, w przypadku zamieszczenia przez Użytkownika w Serwisie Materiałów bez zgody uprawnionego lub innej podstawy prawnej, ma prawo zwrócić się do Administracji Serwisu z oświadczeniem o naruszeniu jego praw wyłącznych.

Właściciel praw autorskich może skorzystać z adresu e-mail [email protected] w celu skontaktowania się z Administracją Serwisu. 

W przypadku posiadania przez Administrację dowodów potwierdzających legalność zamieszczenia na Stronie materiałów, co do których wniosek posiadacza praw lub w przypadku braku wystarczających podstaw do usunięcia materiałów, Administracja ma prawo odmówić spełnienia wymagań posiadacza praw, wysyłając mu uzasadnione zawiadomienie z załączonymi kopiami dowodów legalności wykorzystania znanych Administracji materiałów.

Dane osobowe

Ze względu na charakter Usług Serwisu, Administracja przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu ich uwierzytelnienia. Administracja podejmuje wszelkie możliwe środki, aby chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz nieuprawnionym wykorzystaniem.

Jeśli dobrowolnie zarejestrujesz konto w Serwisie w celu uzyskania dostępu do Usług Serwisu i zaznaczysz [✓] w polu obok „Warunków Umowy Użytkownika i Polityki Prywatności, które przeczytałem” w formularzu rejestracyjnym, w pełni zgadzasz się z Polityką Prywatności i wyrażasz zgodę na zautomatyzowane lub niezautomatyzowane przetwarzanie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych wymaganych do korzystania z Usług Serwisu i wymienionych w niniejszym

Administracja zachowuje poufność danych osobowych Użytkownika, z wyjątkiem sytuacji, gdy Użytkownik dobrowolnie udostępnia informacje o sobie do ogólnego wglądu nieograniczonej liczbie osób podczas korzystania z poszczególnych Usług w Serwisie. Użytkownik zgadza się na to, że pewna część jego danych osobowych jest udostępniana publicznie.

Administracja Serwisu zobowiązuje się do nieujawniania informacji otrzymanych od Użytkownika. 

Użytkownicy i inne osoby, które uważają, że ich prawa w odniesieniu do danych osobowych zostały naruszone przez Administrację Serwisu, mogą wysłać reklamację na adres [email protected].

Odpowiedzialność

Administracja nie monitoruje i nie może stale monitorować zachowania Użytkowników na Stronie, nie sprawdza każdej publikacji dokonanej przez Użytkownika pod kątem zgodności z ustalonymi wymogami. 

Administracja, działając w dobrej wierze, niezwłocznie usuwa materiały Użytkowników, które nie są zgodne z wymogami prawa lub naruszają prawa osób trzecich, w obecności żądań takich osób lub gdy zostaną one niezależnie zidentyfikowane przez Administrację.

Zasoby zewnętrzne

Niniejsza Umowa nie określa zasad korzystania ze stron internetowych i innych zasobów, do których linki mogą być zamieszczane na Stronie. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich zasobów, publikowane na nich materiały oraz działania lub zaniechania ich administratorów. Przechodząc do takich zasobów Użytkownik nawiązuje stosunek prawny z administracją danego zasobu, stosunek prawny pomiędzy Użytkownikiem a administracją takiego zasobu reguluje Umowa Użytkownika lub regulamin korzystania z takiego zasobu.

Zapewnienie o okolicznościach

Administracja tej strony nie jest bukmacherem, organizatorem gier hazardowych i loterii, Strona nie przyjmuje i nie będzie przyjmować zakładów na prawdziwe jednostki pieniężne, jak również nie będzie pozyskiwać od Użytkowników prawdziwych pieniędzy w żadnej innej formie. Wszelkie oferty płatnych usług lub usług przyciągania zakładów sportowych, gier hazardowych i loterii, otrzymane rzekomo w imieniu Administracji Strony, są oszustwem.

Administracja Strony gorąco prosi, aby nigdy nie zgadzać się na takie propozycje. W przypadku otrzymania wiadomości, telefonu lub innego zabiegu rzekomo w imieniu Administracji Strony z ofertą jakichkolwiek usług za prawdziwe pieniądze, zachęcamy do zgłoszenia takich faktów oszustwa na adres [email protected].

Przeprowadzane w Serwisie loterie okolicznościowe, symulujące proces zawierania zakładów sportowych, nie wiążą się z przyciąganiem od Użytkowników i wykorzystaniem realnych pieniędzy. Symulowana gra odbywa się przy użyciu „wirtualnych pieniędzy”, które nie mają realnej wartości i nie są środkiem wymiany i obrotu, Użytkownik nie ma możliwości wycofania w jakikolwiek sposób wspomnianych wirtualnych pieniędzy i wykorzystania ich jako środka płatniczego lub akumulacyjnego.

Administracja Serwisu nie udziela i nie może udzielać żadnych gwarancji dotyczących informacji statystycznych i analitycznych zamieszczanych w Serwisie. Publikacje analityczne to opinie poszczególnych ekspertów i amatorów z branży sportowej na temat przewidywanych wyników poszczególnych wydarzeń sportowych, oparte na statystykach i innych obserwacjach. Administracja Strony nie ponosi odpowiedzialności za dokładność takich informacji oraz za prawdopodobieństwo uzyskania wyniku wydarzenia sportowego w pełni zgodnego z opublikowaną opinią analityka.

Administracja nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania przez Użytkownika analiz zamieszczonych na Stronie. Administracja nigdy nie neguje faktu, że zakłady sportowe opierają się na ryzyku i obstawianiu, co jest ich istotą. Użytkownik chcący uczestniczyć w zakładach sportowych musi robić to odpowiedzialnie i świadomie, biorąc pod uwagę wszelkie ryzyko związane z ewentualnymi stratami. Zadaniem Serwisu jest jedynie dostarczenie Użytkownikowi najlepszej jakości informacji statystycznych i danych analitycznych. Jak korzystać z tych informacji i czy w ogóle z nich korzystać – to kwestia osobistego wyboru i osobistej odpowiedzialności Użytkownika.

Administracja nie może zagwarantować, że korzystanie z tej strony będzie odpowiadało potrzebom każdego użytkownika, że strona jest gwarantowana jako bezpieczna i wolna od wirusów komputerowych i błędów. Jednakże Administracja stale pracuje nad poprawą strony technicznej Serwisu, jak również strony merytorycznej.

Administracja Witryny nie może również zagwarantować bezpieczeństwa zasobów, do których prowadzą linki z tej Witryny. Za utrzymanie takich stron odpowiedzialni są ich administratorzy.

Przepisy końcowe

Niniejsza Umowa Użytkownika jako oferta wchodzi w życie z chwilą jej zamieszczenia w Serwisie. W stosunku do każdego pojedynczego Użytkownika Umowa wchodzi w życie w momencie rejestracji konta takiego Użytkownika w Serwisie (akceptacja) i obowiązuje przez cały okres korzystania przez Użytkownika z Serwisu do momentu usunięcia konta Użytkownika przez którąkolwiek ze stron Umowy.

Sądowe unieważnienie jednego z warunków lub postanowień niniejszej Umowy nie unieważnia pozostałych warunków lub postanowień Umowy lub Umowy jako całości.