Polityka prywatności

Home » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Witamy na stronie aromedeperfum.pl!

Kilka zdań o powitaniu, przetwarzaniu i ochronie danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług serwisu internetowego aromedeperfum.pl (zwanego dalej Serwisem) i jego usług (zwanych dalej Użytkownikami).

Treść dokumentu

 • Przepisy ogólne
 • Warunki korzystania z serwisu internetowego
 • Cele przetwarzania informacji
 • Dane osobowe Użytkowników
 • Przetwarzanie informacji o użytkowniku
 • Prawa i obowiązki użytkowników
 • Środki ochrony informacji
 • Ograniczenie polityki prywatności
 • Opinie użytkowników

1. Punkty ogólne

1.1 Celem niniejszej Polityki Prywatności jest zapewnienie, że dane osobowe i inne informacje użytkowników są odpowiednio chronione przed ujawnieniem i nieuprawnionym dostępem.

1.2 Stosunki związane z gromadzeniem, przetwarzaniem, przechowywaniem, rozpowszechnianiem i ochroną danych osobowych użytkowników Serwisu reguluje niniejsza Polityka Prywatności, Umowa z Użytkownikiem, inne lokalne akty normatywne Administracji Serwisu oraz obowiązujące w Polsce prawo.

1.3 Aktualna wersja Polityki Prywatności, która jest dokumentem publicznym, jest dostępna dla każdego Użytkownika Serwisu, a także każdego użytkownika Internetu, po wejściu na stronę aromedeperfum.pl/prywatnosc lub po kliknięciu przycisku „Polityka Prywatności” w dolnej części interfejsu Serwisu. Administracja Serwisu może zmieniać Politykę Prywatności. W przypadku wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, Administracja Strony powiadomi o tym użytkowników poprzez zamieszczenie nowej wersji Polityki Prywatności na Stronie pod stałym adresem aromedeperfum.pl/privacy na co najmniej dziesięć dni przed wejściem w życie odpowiednich zmian.

1.4 Niniejsza Polityka Prywatności została sporządzona i wdrożona zgodnie z Umową Użytkownika zamieszczoną w Serwisie pod adresem aromedeperfum.pl/privacy i stanowi jej załącznik.

1.5 Rejestrując się na Stronie, a także podejmując jakiekolwiek działania na Stronie bez przechodzenia przez proces rejestracji, Użytkownik wyraża zgodę na warunki niniejszej Polityki Prywatności. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wymaganych do rejestracji w Serwisie i korzystania z Usług Serwisu oraz innych danych osobowych wymienionych w niniejszej Polityce Prywatności poprzez postawienie znaku [✓] w kwadratowym polu obok linii „Zapoznałem się z warunkami Umowy z Użytkownikiem i Polityką Prywatności” w formularzu rejestracyjnym. W przypadku autoryzacji użytkownika w Serwisie z wykorzystaniem usług osób trzecich (portali społecznościowych i innych zasobów osób trzecich, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych, zamieszczonych przez Użytkownika w takich serwisach, wykorzystywanych przez Użytkownika do autoryzacji w Serwisie.

1.6 Jeśli Użytkownik nie zgadza się z warunkami niniejszej Polityki Prywatności, korzystanie z Serwisu i jego usług przez takiego Użytkownika zostanie natychmiast zakończone.

2. Warunki korzystania z Serwisu

2.1 Świadcząc usługi w zakresie korzystania z Serwisu i jego usług (zwanych dalej Usługami Serwisu), Administracja Serwisu, działając rozsądnie i w dobrej wierze, uważa, że Użytkownik

 • posiada wszelkie niezbędne uprawnienia umożliwiające mu rejestrację i korzystanie z Witryny, w tym jest osobą pełnoletnią w świetle prawa polskiego lub prawa kraju swojego zamieszkania;
 • podaje prawdziwe informacje o sobie w zakresie niezbędnym do korzystania z Usług w Serwisie;
 • nie wykorzystuje danych osobowych osób trzecich do rejestracji w Serwisie;
 • Przyjmuje do wiadomości, że informacje zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie mogą stać się dostępne dla innych Użytkowników Serwisu oraz dla użytkowników Internetu, mogą być przez nich kopiowane i rozpowszechniane;
 • ma świadomość, że pewne rodzaje informacji przekazywanych przez niego innym Użytkownikom mogą nie zostać usunięte przez samego Użytkownika;
 • zapoznał się z niniejszą Polityką Prywatności, wyraża zgodę na jej przestrzeganie oraz akceptuje prawa i obowiązki w niej określone.

2.2 Administracja nie weryfikuje prawdziwości otrzymanych (zgromadzonych) informacji o Użytkownikach, z wyjątkiem przypadków, gdy taka weryfikacja jest niezbędna do wykonania przez Administrację zobowiązań wobec Użytkowników oraz innych obowiązków nałożonych na Administrację przez przepisy prawa polskiego.

3. Cele przetwarzania informacji

3.1 Administracja Serwisu przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu wykonania zobowiązań Administracji wobec Użytkowników dotyczących korzystania z Serwisu i jego usług, zapewnienia funkcjonowania Serwisu i jego usług, uwierzytelniania Użytkowników, a także ochrony praw osób niepełnoletnich oraz ograniczenia ich dostępu do materiałów nieprzeznaczonych dla małoletnich zgodnie z przepisami prawa polskiego.

4. Dane osobowe Użytkowników oraz inne informacje o Użytkownikach przetwarzane przez Administrację Serwisu

4.1 Dane osobowe obejmują wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej na podstawie takich informacji, w tym.

4.1.1 Informacje podawane przez Użytkowników, które są minimalnie niezbędne do rejestracji Użytkownika w Serwisie: imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, numer telefonu komórkowego i/lub adres e-mail;

4.1.2 Informacje zamieszczane przez Użytkowników z własnej inicjatywy w ich profilach osobistych, w tym osobiste zdjęcia Użytkowników, linki do stron Użytkowników w innych sieciach społecznościowych, wszelkie inne dane osobowe, które Użytkownicy z własnej inicjatywy zamieszczają w polu „O mnie” w swoich profilach osobistych oraz w innych sekcjach Serwisu;

4.1.3. dodatkowych informacji dostarczanych przez Użytkowników na żądanie Administracji Serwisu w celu wykonania przez Administrację Serwisu jej zobowiązań wobec Użytkowników wynikających z Umowy z Użytkownikiem. W szczególności Administracja Serwisu jest uprawniona do żądania od Użytkownika okazania kopii dokumentu tożsamości zawierającego imię, nazwisko, płeć, zdjęcie Użytkownika, a także innych dodatkowych informacji, które według uznania Administracji Serwisu są niezbędne i wystarczające do identyfikacji takiego Użytkownika oraz umożliwiają zapobieganie nadużyciom i naruszeniom praw osób trzecich, a także są niezbędne do przeprowadzania konkursów i innych akcji promocyjnych organizowanych w Serwisie, identyfikacji i uwierzytelniania zwycięzców.

4.1.4. informacji zamieszczanych przez Użytkowników w serwisach osób trzecich (serwisach społecznościowych i innych zasobach osób trzecich), do których dostęp Użytkownicy przekazują Administracji Serwisu przy rejestracji Użytkownika w Serwisie z wykorzystaniem kont utworzonych w serwisach osób trzecich.

4.2 Administracja Serwisu może również przetwarzać inne informacje o Użytkownikach, do których należą m.in.

4.2.1. dodatkowe dane uzyskane podczas dostępu do Serwisu, które obejmują dane o środkach technicznych (urządzeniach), technologicznej interakcji z Serwisem (w tym adres IP hosta, rodzaj systemu operacyjnego użytkownika, rodzaj przeglądarki, lokalizacja geograficzna, dostawca usług dostępu do Internetu) oraz kolejne działania Użytkownika w Serwisie;

4.2.2 Informacje otrzymywane automatycznie podczas dostępu do Strony za pomocą zakładek (cookies);

4.2.3. informacje o generowanych przez Użytkowników publikacjach w Serwisie oraz generowanych przez Użytkowników komentarzach i innych działaniach w Serwisie.

5. Przetwarzanie informacji o użytkowniku

5.1 Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zasad

 • Zgodność z prawem celów i metod przetwarzania danych osobowych;
 • uczciwość;
 • zgodność celów przetwarzania danych osobowych z celami uprzednio ustalonymi i podanymi przy zbieraniu danych osobowych, a także z uprawnieniami Administracji Serwisu;
 • Ilość i charakter przetwarzanych danych osobowych oraz sposoby przetwarzania danych osobowych są zgodne z celami, dla których dane osobowe są przetwarzane;
 • Niedopuszczalność łączenia baz danych zawierających dane osobowe w celach niezgodnych ze stanem faktycznym.

5.1.1 Dane osobowe Użytkownika są gromadzone w Serwisie podczas rejestracji oraz w momencie, gdy Użytkownik z własnej inicjatywy wprowadza dodatkowe informacje o sobie.

Dane osobowe określone w punkcie 4.1.1. Polityki Prywatności są podawane przez Użytkownika i stanowią minimum niezbędne do rejestracji.

Dane osobowe określone w punkcie 4.1.2. Polityki Prywatności Użytkownik podaje dodatkowo z własnej inicjatywy i woli.

5.1.2 Dane osobowe Użytkowników są przechowywane wyłącznie na nośnikach elektronicznych i przetwarzane przy użyciu zautomatyzowanych systemów, z wyjątkiem sytuacji, w których niezautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w związku z realizacją wymogów prawa polskiego.

5.1.3.Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w Polityce Prywatności. W przypadku określonym przez Użytkownika lub gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę, dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane osobom trzecim, kontrahentom Administracji Serwisu, pod warunkiem, że kontrahenci ci przyjmą na siebie zobowiązania do zapewnienia poufności otrzymanych informacji.
Udostępnianie danych osobowych Użytkowników na żądanie organów państwowych, samorządowych lub ich urzędników odbywa się w trybie przewidzianym przez obowiązujące w Polsce przepisy.

5.1.4 Dane osobowe użytkownika są niszczone, gdy:

– jeśli użytkownik usunie dane ze swojej strony osobistej;

– Jeśli użytkownik usunie swoją osobistą stronę;

– usunięcia przez Administrację Serwisu informacji zamieszczonych przez Użytkownika, a także strony osobistej Użytkownika w przypadkach określonych w Umowie z Użytkownikiem.

W przypadku usunięcia strony osobistej, Administracja Serwisu przechowuje dane osobowe i inne niezbędne dane Użytkownika na swoich nośnikach elektronicznych przez okres wymagany i przewidziany przez obowiązujące prawo polskie.

5.2 Zamieszczając na stronie osobistej informacje, w tym swoje dane osobowe, Użytkownik jest świadomy i zgadza się, że informacje te mogą być dostępne dla innych użytkowników Internetu, z uwzględnieniem funkcjonalności i architektury Serwisu.

6. Prawa i obowiązki użytkowników

6.1 Użytkownicy mają prawo:

6.1.1 swobodnego dostępu do informacji o sobie poprzez pobranie swoich osobistych stron w Witrynie przy użyciu nazwy użytkownika i hasła;

6.1.2. samodzielnie dokonywać zmian i poprawek informacji o sobie na osobistej stronie Użytkownika w Serwisie, pod warunkiem, że takie zmiany i poprawki zawierają aktualne i dokładne informacje;

6.1.3. usunąć informacje o sobie ze swojej osobistej strony w Serwisie;

6.1.4 Zażądać od Administracji strony internetowej wyjaśnienia, zablokowania lub zniszczenia danych osobowych, jeżeli dane te są niekompletne, nieaktualne, niewiarygodne, uzyskane w sposób niezgodny z prawem lub zbędne do realizacji podanego celu przetwarzania, a także gdy niemożliwe jest samodzielne wykonanie czynności przewidzianych w punkcie 6.1.5 Polityki Prywatności;

6.1.5 Otrzymywania od Administracji strony informacji dotyczących przetwarzania jego danych osobowych na podstawie zgłoszeń.

6.2 Ze względu na zawartość i funkcjonalność Serwisu, takie dane osobowe Użytkowników jak nazwisko i imię, zdjęcie profilowe oraz informacje podane przez Użytkownika w polu „O sobie” są zawsze publicznie dostępne. Pozostałe dane osobowe Użytkowników, w tym data urodzenia, kraj i miasto zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail, inne dane osobowe, o które prosi Administracja Serwisu w celu dodatkowego uwierzytelnienia Użytkownika i zapewnienia realizacji ograniczeń wiekowych w Serwisie, są poufne.

6.2.1 Z własnej inicjatywy i według własnego uznania Użytkownik ma możliwość publikowania informacji o sobie, określonych w punkcie 6.2. Polityki Prywatności i nieujawnionych przez Administrację strony, w tym informacji o swoim wieku, miejscu zamieszkania, wykształceniu, miejscu i doświadczeniu zawodowym, aktywności i osiągnięciach sportowych, zainteresowaniach oraz innych informacji w sekcji „O sobie”. W przypadku podania takich danych osobowych przez Użytkownika, Administracja nie zobowiązuje się do zapewnienia ich poufności ze względu na publiczne rozpowszechnienie tych danych i dostęp do nich każdego użytkownika Internetu.

6.3 Administracja nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie i inne wykorzystanie przez innych użytkowników Serwisu, a także internautów, danych osobowych Użytkownika, zamieszczonych przez niego w publicznym dostępie na jego osobistej stronie, a którym Administracja nie zapewnia poufności.

7. Środki ochrony informacji o Użytkownikach

7.1 Administracja Serwisu podejmuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych Użytkowników przed nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem, przypadkowym zniszczeniem, modyfikacją, blokowaniem, kopiowaniem, rozpowszechnianiem, a także przed innymi bezprawnymi działaniami osób trzecich.

7.2 Login (adres e-mail lub numer telefonu komórkowego) i hasło Użytkownika służą do uzyskania dostępu do Serwisu. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie tych danych w bezpiecznym stanie i zapewnienie, że nie są one znane osobom trzecim. Użytkownik nie może przekazywać swojego loginu i hasła osobom trzecim i musi podjąć środki w celu zapewnienia ich poufności.

8. Ograniczenie polityki prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy działań i zasobów internetowych osób trzecich, w tym tych, do których linki znajdują się na Stronie.

Administracja Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich uzyskujących dostęp do informacji Użytkownika w wyniku korzystania z sieci Internet lub Usług Serwisu oraz za skutki wykorzystania informacji, które ze względu na charakterystykę Serwisu są dostępne dla każdego użytkownika Internetu. Administracja Serwisu zaleca Użytkownikom odpowiedzialność w określeniu ilości informacji, które chcą zamieścić w Serwisie.

9. Odwołania użytkowników

9.1 Użytkownicy mają prawo kierować swoje żądania do Administracji Serwisu, w tym żądania dotyczące wykorzystania ich danych osobowych zgodnie z punktem 6.1.6 Polityki Prywatności, w formie elektronicznej na adres e-mail [email protected].

9.2 Administracja Serwisu zobowiązuje się do rozpatrzenia i ustosunkowania się do żądania Użytkownika w terminie 30 dni od daty otrzymania żądania, korzystając z danych kontaktowych podanych przez Użytkownika w żądaniu.

9.3 Wszelka korespondencja otrzymywana przez Administrację Strony od Użytkowników (zapytania w formie pisemnej lub elektronicznej) jest traktowana jako informacja poufna, nie jest ujawniana bez pisemnej zgody Użytkownika i jest chroniona zgodnie z lokalnymi przepisami Administracji Strony i prawem polskim. Dane osobowe oraz inne informacje o Użytkowniku, który złożył zapytanie nie mogą być wykorzystywane bez jego wyraźnej zgody, z wyjątkiem udzielenia odpowiedzi na takie zapytanie, chyba że prawo polskie stanowi inaczej.